Tin công nghệ : Hội nghị G&G 2019 cho các nhà phân phối toàn cầu