Thông tin công ty : Company Trip 11-14/07/2020, Hội An - Đà Nẵng - Bà Nà Hills