Tin công nghệ : Hội nghị nhà phân phối G&G EMEA năm 2018